Open navigation

Công văn 295/BGDĐT-GDĐH Đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 295/BGDĐT-GDĐH

V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016Kính gửi: Các đại học, học viện; 

Các trường đại học và cao đẳng;

Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.


Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc chọn trường và ngành đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 theo yêu cầu cụ thể sau đây:


 1. Thông tin đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1 (được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn), yêu cầu ghi đầy đủ các nội dung về những thông tin cần thiết, đảm bảo chính xác, ngắn gọn, đúng cấu trúc để phục vụ cho kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả các thông tin chi tiết về các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;...), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.

 3. Đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 theo đường chuyển phát nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua Email theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn trước ngày 30/01/2016. Các trường báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, cần cập nhật và bổ sung thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, đề nghị liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên Hoàng Thúy Nga), điện thoại: 04.38692392; e-mail: htnga@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc và đúng thời hạn quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Cục KTKĐCLGD (để ph/hợp);

 • Vụ Kế hoạch - Tài chính (để ph/hợp);

 • Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGBùi Văn Ga


PHỤ LỤC 1


(Kèm theo công văn số /BGDĐT-GDĐH ngày /01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN............................... TRƯỜNG......................................................

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /BC-…..

.....…, ngày tháng năm 2016


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Qui định cách đặt tên File dữ liệu: Tên_ký_ hiệu _trường_TTTS16.doc (ví dụ: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA TTTS15.doc);

Yêu cầu các File dữ liệu được gõ theo kiểu Telex và sử dụng Font Time New Roman cỡ chữ 12.

 1. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

  Ký hiệu trường

  Tên trường


  Ngành học.


  Mã ngành

  Môn thi/ xét tuyển


  Chỉ tiêu


  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  BKA

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

  4500  + Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.


  + Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.  + Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường; điều kiện xét tuyển vào trường, vào ngành,... theo từng phương thức tuyển sinh (nếu có)


  + Học phí theo tháng:..

  Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04)3869.2104


  Website: www.hut.edu.vn

  Các ngành đào tạo đại học:

  3000

  Khoa học máy tính

  D480101

  TOÁN, Lý,

  Tiếng Anh


  TOÁN, Lý, Hoá


  TOÁN, Văn,

  Anh

  ....

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  D510205

  Toán, Lý, Hóa

  ....

  Ngôn ngữ Anh

  D220201

  Toán, Văn,

  ANH

  ....

  .....................................

  Các ngành đào tạo cao đẳng:

  1500

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  C510205

  Toán, Lý, Hóa

  ....

  • Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

  • Phương thức TS:

  • Các thông tin khác:

 2. Ghi chú:

  • Cột (2): Các ngành đào tạo ghi theo tên ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng, chỉ công bố các ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ hoặc các ngành đã được Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định mở ngành theo quyết định phê duyệt đề án thí điểm tự chủ của TTg CP. Các chuyên ngành đào tạo do các trường tự công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  • Cột (3): Ghi theo mã ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng gồm 1 ký tự và 6 chữ số, ký tự D ứng với số 52 trình độ đại học, ký tự C ứng với số 51 trình độ cao đẳng.

  • Cột (4): Ghi rõ tổ hợp môn thi/ hoặc tổ hợp môn học dùng để xét tuyển vào ngành hoặc nhóm ngành đào tạo; trong đó, các môn thi chính (nếu có) ghi bằng chữ in hoa, đậm.

  • Cột (5): Ghi rõ tổng chỉ tiêu của cơ sở đào tạo, chỉ tiêu từng trình độ và chỉ tiêu theo từng ngành/nhóm ngành được xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015. Trong trường hợp sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành (nhóm ngành), các trường phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng phương thức tuyển sinh.

  • Cột (6): Ghi rõ vùng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh trường cần xác định rõ là tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc tổ chức tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh, thời gian, thi tuyển hay xét tuyển của từng trình độ đào tạo. Các thông tin khác như: Xác định môn thi chính và mức ưu tiên (nếu có); Điều kiện tuyển sinh của các ngành (nếu có), số lượng chỗ ở KTX, mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép. Đối với Trường tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh cần làm rõ các thông tin cơ bản quan trọng của Đề án tuyển sinh riêng. Các thông tin chi tiết, cụ thể về Đề án tự chủ tuyển sinh được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

 3. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG:


  Mã trường

  Tên ĐH, HV và các trường ĐH, CĐ

  Người liên hệ

  Họ và tên

  Điện thoại

  Fax

  Mobile

  E-mail

  Tên trường:

  GĐ/HT

  04-

  04-


  Địa chỉ:

  PGĐ/PHT

  phụ trách ĐT

  ĐT phòng HC:

  TP-ĐT

  Fax HC:

  Phòng ĐT

  Website

  PT MT

 4. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊNGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký ghi rõ chức vụ, họ tên và điện thoại, email liên hệ)

......., Ngày .....tháng ..... năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên đóng dấu)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.