Open navigation

Công văn 577/VPCP-V.III Thực hiện Kết luận 120-KL/TW


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 577/VPCP-V.III

V/v triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ


Bộ Chính trị có Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiến hành rà soát và đề xuất việc bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các quyền đã được Hiến pháp quy định. Tiếp tục thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/3/2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TCCV, VP BCSĐCP, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Văn Tùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.