Open navigation

Công văn 281/TCT-KK Kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án thủy điện Đắk Nông 2


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 281/TCT-KK

V/v kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án thủy điện Đắk Nông 2

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đắk Nông;

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời Công văn số 3025/CT-KK&KTT ngày 30/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.


Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và thực tế hoạt động của doanh nghiệp:


Công ty CP Thủy điện Á Đông có dự án đầu tư là Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2 tại tỉnh Đắk Nông thì trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, Công ty thực hiện khai thuế, hoàn thuế cho dự án đầu tư tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 22 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Điểm b Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Điểm b Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.


Từ tháng 12/2013, Công ty CP Thủy điện Á Đông thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đắk Nông có con dấu riêng, có tài khoản riêng, nhiệm vụ chính là thực hiện các phần việc được Công ty giao như: thay mặt quản lý, giám sát, nghiệm thu khối lượng công trình, hàng tháng tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh trong quá trình quản lý tại Chi nhánh chuyển về Công ty để ghi chép sổ sách và kê khai tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh không đăng ký kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Công ty CP Thủy điện Á Đông đứng ra ký kết tất cả các hợp đồng trong quá trình đầu tư xây dựng, thực hiện việc thanh toán cho nhà thầu và hóa đơn đầu vào đều đứng tên người mua là Công ty thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư sẽ được kê khai tập trung tại trụ sở chính, số thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn thuế sẽ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ CS, PC, DNL (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.