Open navigation

Công văn 291/TCT-KK Khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  291 / TCT - KK 

V/v khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  3008 / CT - KTT  ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng công trình đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Căn cứ các quy định tại Thông tư liên tịch số  230 / 2012 / TTLT - BTC - BGTVT  ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ:


+ Điều 2 quy định về một số khoản chi mang tính chất đầu tư từ Quỹ bảo trì đường bộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.


+ Khoản 3 (c) Điều 6 quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước:


“Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các căn cứ nêu tại điểm b khoản 3 Điều này, thực hiện kiểm soát các khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí theo quy định hiện hành, cụ thể:


Đối với nhiệm vụ chi có tính chất thường xuyên việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số  161 / 2012 / TT - BTC  ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).


Đối với khoản chi có tính chất đầu tư việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số  86 / 2011 / TT - BTC  ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)”.


- Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 công văn số  5406 / BTC - TCT  ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  và Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC : "Kho bạc Nhà nước không thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp: Các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các công trình cải tạo, sửa chữa, đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản...”.

Căn cứ các quy định trên: Các công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thanh toán bằng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ không thuộc đối tượng khấu trừ 2% thuế GTGT khi thực hiện thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Kho bạc Nhà nước;

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.