Open navigation

Công văn 943/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 943/TCHQ-TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016


Kính gửi:  Công ty cổ phần Traenco Việt Nam.

 (407 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)


Trả lời công văn ngày 13/01/2016 của Công ty cổ phần Traenco Việt Nam (công ty), về việc chưa nhận được tiền hoàn và tiền nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Về nợ tiền thuế: Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2061/HQLS-TXNK ngày 30/10/2015, số 2284/HQLS-TXNK ngày 04/11/2015 và số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 29/01/2016 thì: Công ty cổ phần Traenco Việt Nam còn nợ thuế số tiền là: 868.246.030 đồng và tiền phạt chậm nộp là: 3.358.871 đồng.


    Vì vậy, đề nghị Công ty nộp ngay số tiền còn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước.


  • Về vấn đề Công ty nêu có thừa tiền thuế đã nộp tại Cục Hải quan Lạng Sơn, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Traenco Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Lạng Sơn;

  • Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.