Open navigation

Công văn 453/TCT-DNL Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm hàng không


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 453/TCT-DNL

V/v Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm hàng không.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1366/PVIBH-TCKT ngày 25/11/2015 và công văn số 1286/PVIBH-TCKT ngày 04/11/2015 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT áp dụng cho dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ những hoạt động hàng không của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đối với khách hàng trong các chuyến bay quốc tế của VNA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 30/12/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5925/TCT-DNL hướng dẫn Tổng công ty bảo hiểm PVI về thuế suất thuế GTGT của dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với hành khách phát sinh từ những hoạt động hàng không trên các chuyến bay quốc tế của VNA. Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động bảo hiểm xác định số tiền bảo hiểm giới hạn mức trách nhiệm chung thống nhất, không tách riêng được giá trị bảo hiểm con người và giá trị bảo hiểm tài sản do vậy, dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với hành khách phát sinh từ những hoạt động hàng không trên các chuyến bay quốc tế được chuyên chở bởi VNA áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Bảo hiểm PVI biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);

  • Vụ Pháp Chế(BTC);

  • Vụ Pháp Chế(TCT);

  • Website Tổng Cục Thuế;

  • Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
Nguyễn Văn Phụng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.