Open navigation

Công văn 788/VPCP-KTTH Xử lý lợi nhuận còn lại sau thuế của Tổng công ty Cửu Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 788/VPCP-KTTH

V/v xử lý lợi nhuận còn lại sau thuế của Tổng công ty Cửu Long

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 18330/BTC-TCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 về việc chính sách đối với nguồn lợi nhuận sau thuế, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 18330/BTC-TCT nêu trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.