Open navigation

Công văn 1105/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thủ tục mở tờ khai tái xuất xăng dầu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1105/TCHQ-GSQL

V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Tổng Công ty Dầu Việt Nam

(Đ/c: Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh )


Trả lời công văn số 204/DVN-KDSPD ngày 08/01/2016 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) về việc hướng dẫn thủ tục mở tờ khai tái xuất xăng dầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Đối với những tờ khai tạm nhập xăng dầu để sử dụng hoán đổi đối với xăng dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào đăng ký từ ngày 31/12/2015 trở về trước mà hiện nay vẫn còn trong thời hạn tạm nhập tái xuất (kể cả thời gian gia hạn) theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì tiếp tục được tái xuất.

 2. Thủ tục hải quan đối với xăng, dầu tái xuất:

  1. Thủ tục tái xuất xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện theo quy định tại Điều 10, điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính. Xăng, dầu tái xuất sang Lào có nguồn gốc mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất phải phù hợp với số lượng, chủng loại xăng, dầu thực tế đã tạm nhập khẩu.

  2. Ngoài các chứng từ phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính thì thương nhân phải bổ sung thêm các chứng từ sau:

   Hóa đơn GTGT mua xăng, dầu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

   Hóa đơn mua xăng, dầu: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.

   Trường hợp có nghi vấn đối với chứng từ bản chụp, Chi cục Hải quan yêu cầu thương nhân xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

  3. Tờ khai hải quan ghi rõ tiêu chí loại hình là “TX/HĐXDTN”.

 3. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất xăng, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất có trách nhiệm làm thủ tục hải quan, thực hiện thanh khoản hồ sơ tạm nhập và giám sát việc tái xuất xăng dầu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Tổng Công ty Dầu Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.