Open navigation

Công văn 1108/TCHQ-GSQL Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1108/TCHQ-GSQL

V/v giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty Intel Products Việt Nam;

(Số 12, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP HCM)

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;

(KCN Yên Phong 1, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam;

(Số 8, đường 6, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên;

(KCN Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên)

Công ty TNHH Sumidenso Việt nam;

(KCN Đại An, km 51 Quốc lộ 5, Hải Dương)

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam;

(KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Công ty TNHH Canon Việt Nam.

(Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Tổng hợp các nội dung vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp chế xuất đã trao đổi tại cuộc họp ngày 29/01/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về nội dung vướng mắc liên quan đến việc phân luồng kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa đối với doanh nghiệp ưu tiên khi áp dụng tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật, Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung phản ánh của doanh nghiệp ưu tiên tại cuộc họp để nghiên cứu áp dụng tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.


  2. Về nội dung liên quan đến hướng dẫn thanh lý nguyên liệu, vật tư của doanh nghiệp chế xuất, đề nghị doanh nghiệp chế xuất căn cứ nội dung hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 812/BTC-TCHQ ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện.


  3. Về việc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế: Doanh nghiệp chế xuất ưu tiên được áp dụng nội dung hướng dẫn tại điểm 13 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung này sẽ báo cáo Bộ Tài chính để xem xét sửa Thông tư 38/2015/TT-BTC.


Như vậy, khi sản xuất mỗi sản phẩm đều có định mức kỹ thuật được xây dựng trước khi đi vào sản xuất. Kết thúc quá trình sản xuất, doanh nghiệp có trách nhiệm xem lại quá trình sản xuất sản phẩm (lượng sản phẩm lỗi thực tế, lượng phế liệu, phế thải...) để xác định được chính xác định mức thực tế sản xuất đã sử dụng để sản xuất sản phẩm này. Các chứng từ thay đổi định mức kỹ thuật như chỉ định thay đổi mẫu mã của bên thuê gia công, bên khách hàng, phiếu cấp bù nguyên liệu, phiếu thu hồi sản phẩm lỗi...


Tổng cục Hải quan thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban QLRR, Cục KTSTQ, Cục CNTT (để t/hiện);

  • Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội,

Hải phòng, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh (để t/hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.