Open navigation

Công văn 1202/TCHQ-GSQL Thủ tục xuất khẩu khí LPG vào Doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1202/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục xuất khẩu khí LPG vào Doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 127/BL ngày 18/01/2016 của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Bảo Lâm đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc Công ty ký hợp đồng mua bán khí hóa lỏng LPG với các đầu mối có đủ chức năng xuất nhập khẩu khí hóa lỏng. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi như sau:

 1. Tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

  Tại Điều 7 Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG thì thương nhân kinh doanh khí LPG phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu LPG.

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty bán khí LPG cho Công ty TNHH TANNAN Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất) thì Công ty phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí LPG của Bộ Công Thương.

 2. Ngoài ra, tại Điều 17 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ chỉ quy định việc ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép. Trường hợp trên, hàng hóa không phải là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có giấy phép (nhưng thương nhân kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu), do vậy, trường hợp này Công ty có được nhận ủy thác/ ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hay không.

Để có cơ sở hướng dẫn thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến đối với kiến nghị nêu trên của Công ty.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Quý Bộ. Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Công ty CP TM & ĐT Bảo Lâm

  (đ/c: Số 25/28 Trần Điền, phường Định Công,

quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) (để biết);

 • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.