Open navigation

Công văn 1278/TCHQ-GSQL Di chuyển địa điểm làm TTHQ của Công ty TNT- Vietrans Express Wordwide


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1278/TCHQ-GSQL

V/v: di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan của Công ty TNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 161215/TNT-OPS ngày 16/12/2015 của Công ty TNT- Vietrans Express Wordwide về việc di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan và báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 83/HQHN-GSQL ngày 11/01/2016, công văn số 326/HQHN-GSQL ngày 01/02/2016, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện như sau:

  1. Tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-HQHN ngày 27/11/2015 cho đến khi triển khai thực hiện Thông tư số 191/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính, hoặc doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã kết nối hệ thống phần mềm với cơ quan hải quan.

  2. Làm việc cụ thể với các doanh nghiệp chuyển phát nhanh:

  1. Tiếp tục cập nhật kế hoạch triển khai Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính, khuyến khích các đơn vị nhanh chóng tập trung tại khu vực sân bay.

  2. Trước mắt các doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện theo công văn số 12395/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan và chuẩn bị phần mềm kết nối với hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS để sẵn sàng thực hiện khi triển khai đầy đủ quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính.

  3. Xây dựng quy trình theo dõi quản lý hàng hóa chuyển phát nhanh để triển khai theo quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 cho cả hai loại hình doanh nghiệp tập trung, chưa tập trung tại khu vực sân bay và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết và và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNT - Vietrans Express Wordwide

(đ/c: 39B Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) (thay trả lời)

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.