Open navigation

Công văn 1280/TCHQ-GSQL Thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan hủy


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1280/TCHQ-GSQL

V/v: Thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan hủy

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hà Nội;

- Cục Hải quan TP Hải Phòng.


Cục Hải quan TP Hà Nội có công văn số 317/HQHN-GSQL ngày 01/02/2016 đề nghị hướng dẫn thủ tục đối với tờ khai hải quan số 100654036450 ngày 01/12/2015 của Công ty cổ phần XNK Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hà Nội, theo đó, Cục Hải quan TP Hà Nội:

    • Phối hợp với Cục CNTT&TKHQ phục hồi tờ khai hải quan số 100654036450 ngày 01/12/2015 trên Hệ thống để Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan.

    • Chỉ đạo Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội căn cứ trên nội dung khai báo, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

  2. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng và Cục Hải quan TP Hà Nội chấn chỉnh các Chi cục Hải quan trực thuộc trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến các lô hàng tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để không xảy ra các sự việc tương tự.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT&TKHQ (để th/h);

  • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.