Open navigation

Công văn 196/GSQL-TH Vướng mắc trường hợp có khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 196/GSQL-TH

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh


Trả lời các công văn số 3434/HQTN-NV của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hướng dẫn chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, trong đó có “khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu”.


Theo đó, đề xuất Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ các hướng dẫn trên tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.