Open navigation

Công văn 1071/VPCP-ĐMDN Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2014


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1071/VPCP-ĐMDN

V/v giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2014

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

                                                         

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1123/BTC-TCDN ngày 22 tháng 01 năm 2016) về việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:


  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.


  2. Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn cụ thể mức độ, quy trình xem xét kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.


  3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp (Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, xử lý trách nhiệm đối với viên chức quản lý doanh nghiệp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Ban CĐĐM&PTDN;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

    TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TKBT;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.