Open navigation

Công văn 2148/BTC-CST Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư 02/2014/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2148/BTC-CST

V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC của BTC quy định phí cấp phép xả thải từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Căn cứ pháp luật về phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất và Thông tư số 02/2014/TT- BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tài liệu gửi kèm theo).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Ý kiến tham gia xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 08/3/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Website Bộ Tài chính (để đăng tải);

  • Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.