Open navigation

Công văn 329/NHCS-TDSV ngày 03/02/2016 Nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với NLĐ bị thu hồi đất

NGÂN HÀNG 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/NHCS-TDSV

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

HƯỚNG DẪN

NGHIỆP VỤ CHO VAY HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/12/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với người lao động bị thu hồi đất như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được nhà nước giao đất nông nghiệp theo quy định (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi;

b) Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở.

2. Điều kiện, hồ sơ và thủ tục vay vốn

a) Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

- Điều kiện vay vốn:

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay và có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất;

+ Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường;

+ Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Ngoài các thủ tục vay vốn theo quy định tại văn bản số 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 về hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay đối với học sinh, sinh viên, thì người lao động bị thu hồi đất phải có Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp).

b) Người lao động bị thu hồi đất được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật

- Điều kiện vay vốn: Ngoài các điều kiện vay vốn theo quy định của Quỹ quốc gia về việc làm thực hiện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, người vay phải có thêm điều kiện là có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

- Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Ngoài các thủ tục vay vốn theo quy định tại văn bản số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 ca Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, thì người lao động bị thu hồi đất phải có Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp).

3. Các quy định khác

a) Về người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

- Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được vay vốn một lần theo văn bản này.

- Nguyên tắc cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, mục đích sử dụng, phương thức cho vay, giải ngân, xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra giám sát,... được thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và quy định tại văn bản số 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 về hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay đối với học sinh, sinh viên.

b) Về người lao động bị thu hồi đất vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, mục đích sử dụng, phương thức cho vay, giải ngân, xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra giám sát,... được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và văn bản số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Công tác kế hoạch, chế độ báo cáo thống kê, việc hạch toán kế toán và lưu giữ hồ sơ vay vốn được thực hiện theo quy định hiện hành củcủa Tổng Giám đốc NHCSXH.

b) NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; tập huấn nghiệp vụ cho vay theo nội dung văn bản này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV và cán bộ chuyên trách công tác giảm nghèo cấp xã; Đồng thời báo cáo UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp để triển khai thực hiện.

5. Hiệu lực của văn bản

a) Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

b) Kể từ nay trở đi, việc cho vay người lao động bị thu hồi đất vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm được thực hiện theo văn bản này. Các quy định khác của NHCSXH về cho vay người lao động bị thu hồi đất có nội dung trái văn bản này hết hiệu lực./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ LĐTB&XH; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
 - Hội LHPN VN; 
(để phối hợp thực hiện)
 - H
i ND VN; (để phối hợp thực hiện)
 - TW Đoàn TNCS HCM; 
(để phối hợp thực hiện)
 - Hội CCB VN; 
(để phối hợp thực hiện)
- Chủ tịch HĐQT; (để báo cáo)
- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc, TBKS;
- Các PTGĐ, KTT;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- TT ĐT, TT CNTT (để truyền Fastnet), SGD;
- Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố;
- Các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện;
 - Lưu: VT, TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Lý

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.