Open navigation

Công văn 5925/CT-HTr ngày 03/02/2016 Chính sách thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn

TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến.
(Đ/c: S 29 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội -
MST: 0100237475)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 52/PC-TCT ngày 20/01/2016 của Tổng cục Thuế chuyển công văn không s ngày 14/01/2016 của Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 1 Điều 7 Bổ sung vào cuối khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư s 84/2008/TT-BTC về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn:

“1. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng:

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng s cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đi với hoạt động chuyn nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.”

+ Tại Khoản 2 Điều 7 Bổ sung vào cuối khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vn:

“2. Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng.

Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư, nếu cá nhân rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyn nhượng vốn thì phải khai và nộp thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được ngay. Trường hợp giá trị vốn góp được rút khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng lần đầu ít hơn giá trị cổ tức nhận được thì sẽ kê khai và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần rút vn hoặc chuyển nhượng sau cho tới khi hết.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2012 Ông Lê Xuân Thảo được Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư thì chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư, nếu ông Thảo rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn thì ông phải kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
Phòng Pháp chế;
 - Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.