Open navigation

Công văn 6168/CT-HTr Tỷ giá hối đoái ghi trên hóa đơn bán hàng và hạch toán kế toán


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6168 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Fujipla Engineering Việt Nam

(Địa chỉ: Lô B-3A, Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, MST: 0101586038)


Trả lời công văn số 3007 ngày 15/1/2016 hỏi về tỷ giá hối đoái ghi trên hóa đơn bán hàng và hạch toán kế toán, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


+ Tại điểm e, khoản 2, Điều 16 quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn


“Điều 16. Lập hóa đơn


 1. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn


  e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn


  Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.


  Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.


  Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.


  Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.


  Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.


  Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”


  - Căn cứ Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


  + Tại khoản 4, Điều 2 sửa đổi bổ sung Điều 27 quy định đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.


  “4. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:


  Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước. 2. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:


 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.


 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.


 • Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014”


+ Tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành như sau:


“Điều 4. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số  71 / 2014 / QH13  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 22/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:


….


Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013, Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013, Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013, Thông tư số  08 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/10/2013, Thông tư số  85 / 2011 / TT - BTC  ngày 17/6/2011, Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 và Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.


…”


- Căn cứ Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:


+ Tại điểm 1.3 a và điểm 1.5, khoản 1, Điều 69 hướng dẫn về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái


“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:


a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh


+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán


a) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:


 • Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).


 • Các tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác. Riêng trường hợp phân bổ khoản chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ thì chi phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận chi phí)...”


Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Fujipla Engineering Việt Nam được phép sử dụng đồng ngoại tệ USD làm đơn vị tiền tệ trong hạch toán kế toán thì khi phát sinh các giao dịch bằng VND hoặc ngoại tệ khác đồng USD, Công ty phải quy đổi ra đồng USD để hạch toán doanh thu, chi phí thì:


 • Đối với các khoản nợ phải thu, doanh thu nhận bằng VND thì tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu bằng USD là tỷ giá mua VND (tức là tỷ giá bán USD) của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.


 • Đối với các khoản nợ phải trả, các khoản chi phí bằng VND thì tỷ giá để hạch toán chi phí là tỷ giá giao dịch thực tế bán ra VND (tức là tỷ giá mua vào USD) của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Fujipla Engineering Việt Nam biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Pháp chế;

 • Phòng KT1;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.