Open navigation

Công văn 6308/CT-HTr Chính sách thuế Môn bài đối với cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực thuộc


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6308/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) - Chi nhánh Vissan tại Hà Nội

(Đ/c: Số 154 phố Huế, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội MST: 0300105356-095)


Trả lời công văn số 02/2015/CV-VSHN ngày 02/01/2016 của Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) - Chi nhánh Vissan tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  • Căn cứ Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài quy định về các tổ chức kinh tế:

    “- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh) ... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế loại 13 số);”

  • Căn cứ Điểm 2 Mục 2 Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài quy định về nộp thuế môn bài:

“2 - Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực thuộc tại địa chỉ trụ sở cơ quan thì Công ty nộp thuế Môn bài cho bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho cửa hàng trực thuộc.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)-Chi nhánh Vissan tại Hà Nội được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra 5;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT,HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.