Open navigation

Công văn 6310/CT-HTr Chính sách thuế GTGT đối với cơ sở có hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6310/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

(Địa chỉ: tầng 2 tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, q.HBT, Hà Nội) MST: 0105011873


Trả lời công văn số 03/2016/CV-VTG ngày 07/01/2016 của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 4.a, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:


“a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng; bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.”


Căn cứ khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:


“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.


Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”


Căn cứ Công văn số 7512/BTC-TCT ngày 6/6/2014 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.


Theo các quy định trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán vàng bạc, đá quý áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, cơ sở phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ theo từng hoạt động kinh doanh và phương pháp tính thuế riêng.


Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 2;

  • Phòng pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.