Open navigation

Công văn 6314/CT-HTr Chính sách thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6314 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê nhà Hồ Tây

(Địa chỉ: Nhà số 1 khu Biệt thự Hồ Tây, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ TP Hà Nội, MST: 0101516344-003)


Trả lời công văn số  264 - CV / TTQL & amp ;CTNHT ngày 07/12/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê nhà Hồ Tây (Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC)  như sau:


    “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...”


  • Căn cứ Điểm 1, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:


“Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.”


Theo các quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh quản lý cho thuê nhà có phát sinh các khoản chi phí tiền điện, nước... thì căn cứ vào hợp đồng cho thuê nhà và các chi phí có hóa đơn GTGT, Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng để làm chứng từ hạch toán và kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Đối với khoản phí bảo vệ môi trường (10%) thì Công ty kê khai vào tờ khai mẫu  01 / GTGT  ở chỉ tiêu “Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào” theo quy định.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê nhà Hồ Tây biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 5;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.