Open navigation

Công văn 117/TB-BYT Kết luận việc rà soát tiến độ và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 117/TB-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN TẠI BUỔI HỌP RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2016


Ngày 17/02/2016, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016. Tham dự có Ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, PGS.TS Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thực hiện chính sách BHYT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (Viettel), Tập đoàn FPT; đại diện Lãnh đạo một số Bệnh viện tuyến Trung ương.


Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo tiến độ thực hiện và Kế hoạch ứng dụng nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016, kiến trúc tổng thể hệ thống; ý kiến thảo luận của Bộ Tài chính, của Lãnh đạo một số cơ sở khám chữa bệnh, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Vụ/Cục của Bộ Y tế, các doanh nghiệp CNTT và ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:


Bộ Y tế khẳng định quyết tâm thực hiện tin học hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thanh toán BHYT theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 và Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu kết nối liên thông dữ liệu qua mạng điện tử, Bộ Y tế đề nghị các Vụ/Cục, các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:


 1. Chuẩn hóa Bộ mã danh mục dùng chung và hướng dẫn quy tắc kết nối, phương thức chuyển dữ liệu


  Giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối:


  • Phối hợp với BHXH Việt Nam ban hành Công văn hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh bổ sung thông tin để cập nhật, chuẩn hóa Danh mục dùng chung của Bộ Y tế. Tổng hợp các thông tin bổ sung trước 29/02/2016 đối với danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật, trước 15/03/2016 đối với danh mục vật tư y tế.

  • Phối hợp với các Vụ, Cục, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh đa khoa, các chuyên khoa, các tuyến và các bên liên quan cập nhật, bổ sung bộ mã Danh mục dùng chung tạm thời để cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH thực hiện thanh toán BHYT. Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 60/TB-BYT ngày 25/01/2016, ban hành 7 danh mục trước ngày 15/03/2016, riêng danh mục vật tư y tế ban hành trước 30/3/2016. Đồng thời thường xuyên cập nhật bộ mã Danh mục dùng chung để đáp ứng yêu cầu thanh toán BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh.


  • Phối hợp với BHXH Việt Nam và doanh nghiệp CNTT để hoàn chỉnh các yêu cầu trích xuất đầu ra dữ liệu thanh toán BHYT; hướng dẫn quy tắc kết nối, phương thức chuyển dữ liệu của 3 Bảng 1, 2, 3 của Công văn 9324/BYT-BH từ cơ sở khám chữa bệnh sang cơ quan BHXH.


 2. Công tác tổ chức, điều hành.


  Để tăng cường vai trò của Văn phòng điều phối, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thời gian, giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối:


  • Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT bao gồm các thành viên: Văn phòng Chính phủ, các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, các doanh nghiệp, đại diện một số cơ sở khám chữa bệnh và Sở Y tế đang triển khai thí điểm.


  • Tổ chức hoạt động của Văn phòng điều phối theo mô hình Ban quản lý dự án với cơ chế để điều hành như một dự án hoặc thành lập một bộ phận chuyên trách, bổ sung nhân sự tham gia từ các Vụ/Cục liên quan, sắp xếp 50% thời gian làm việc tại Ban quản lý dự án, trưng tập một số cán bộ am hiểu CNTT từ các bệnh viện, kiện toàn các tổ chuyên môn, bổ sung các chuyên gia tư vấn tài chính; đồng thời có cơ chế tài chính cho hoạt động của Ban quản lý. Trước mắt, cho phép hợp đồng cán bộ theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 để làm việc tại Vụ.


  • Xây dựng Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, trình Lãnh đạo Bộ trước 30/4/2016.


  • Phối hợp với doanh nghiệp CNTT kiểm tra tiến độ thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.


 3. Cơ chế tài chính:


  Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính:


  • Chủ trì, phối hợp với Cục CNTT, Vụ BHYT thống nhất với Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí ngân sách nhà nước và từ các dự án để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh (bao gồm cả hoạt động của Văn phòng điều phối CNTT).


  • Chủ trì, phối hợp với Cục CNTT, Vụ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính xây dựng phương án tính toán giá, xác định mức chi phí thuê dịch vụ CNTT (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) làm căn cứ để các cơ sở khám chữa bệnh chi trả chi phí thuê trước ngày 30/4/2016.


 4. Kiến trúc tổng thể hệ thống


  Giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn:


  • Tiếp tục hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT thống nhất, đồng bộ 3 bên gồm: Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, từng bước có cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh quốc gia phục vụ công tác quản lý, xây dựng chính sách.


  • Tổ chức cuộc họp với các bên để thống nhất Kiến trúc tổng thể hệ thống trước 15/3/2016.


 5. Đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin


 • Mỗi doanh nghiệp CNTT đề xuất 02 tỉnh thí điểm để thực hiện theo quy trình đầy đủ, bao gồm: Đầu tư phần cứng, phần mềm, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm trích xuất dữ liệu từ Trạm y tế xã, cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh kết nối với Sở Y tế, chuyển đến cơ quan BHXH để thực hiện giám định và thanh toán BHYT. Báo cáo việc lựa chọn tỉnh và các giải pháp triển khai tại cuộc họp ngày 29/02/2016.


 • Trên cơ sở kết quả thí điểm, đề xuất phương án tính giá thuê dịch vụ CNTT theo các vùng: (i) "Vùng trắng", chưa có cơ sở hạ tầng và phần mềm ứng dụng CNTT- (ii) vùng đã có phần mềm nhưng không thực hiện kết nối được; (iii) vùng đã sẵn sàng kết nối.


 • Bộ Y tế sở tổ chức kiểm tra và đánh giá việc triển khai thí điểm của các doanh nghiệp trước 30/4/2016.


Trên đây là ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • TT. Phạm Lê Tuấn (để b/c);

 • BHXH Việt Nam;

 • Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);

 • Các Vụ/Cục: KCB, BHYT, CNTT, Dược, YDCT, KHTC, TTB và CTYT;

 • Sở Y tế 63 tỉnh/TP trực thuộc TW;

 • Tập đoàn Viettel. VNPT; FPT;

 • Lưu: VT, VPB1, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Phạm Thanh Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.