Open navigation

Công văn 547/BHXH-VP Chữ viết tắt tên của các đơn vị


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 547/BHXH-VP

V/v chữ viết tắt tên của các đơn vị

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam


Thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; để thống nhất chữ viết tắt tên của các đơn vị trong soạn thảo và phân phối văn bản, BHXH Việt Nam quy định như sau:STT


Tên đơn vị

Chữ viết tắt trong soạn thảo VB

Chữ viết tắt trong phân phối VB đến

1

Vụ Tài chính - Kế toán

TCKT

TCKT

2

Vụ Hợp tác quốc tế

HTQT

HTQT

3

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

TTKT

TTKT

4

Vụ Thi đua - Khen thưởng

TĐKT

TĐKT

5

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

KHĐT

KHĐT

6

Vụ Tổ chức cán bộ

TCCB

TCCB

7

Vụ Pháp chế

PC

PC

8

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

ĐTQ

ĐTQ

9

Vụ Kiểm toán nội bộ

KTNB

KTNB

10

Ban Thực hiện chính sách BHXH

CSXH

CSXH

11

Ban Thực hiện chính sách BHYT

CSYT

CSYT

12

Ban Thu

BT

BT

13

Ban Sổ - Thẻ

ST

ST

14

Ban Dược và Vật tư y tế

DVT

DVT

15

Văn phòng

VP

VP

- Đại diện Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

VPĐD

VPĐD

16

Viện Khoa học BHXH

VKH

VKH

17

Trung tâm Truyền thông

TT

TT

18

Trung tâm Công nghệ Thông tin

CNTT

CNTT


19

Trung tâm Lưu trữ

LT

LT

20

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc

GĐB

GĐB

21

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam

GĐN

GĐN

22

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

TĐT

TĐT

23

Báo BHXH

BBH

BBH

24

Tạp chí BHXH

TCBH

TCBH

25

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội

DAĐTXD

DAĐTXD

26

Ban Quản lý dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

DAPM

DAPM

27

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

HĐQL

HĐQL

28

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Bảo hiểm xã hội

BTBPN

BTBPN

29

Ban Chỉ huy quân sự Ngành BHXHVN

CHQS

30

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan BHXHVN

CHQSCQ

31

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam

ĐUCQ

32

Công đoàn BHXH Việt Nam

CĐCQ

33

Đoàn TNCSHCM cơ quan BHXHVN

ĐTN

34

Hội Cựu chiến binh cơ quan BHXHVN

CCB

35

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam

BCSĐ

Công văn này thay thế quy định chữ viết tắt tên của các đơn vị tại công văn số 968/BHXH-VP ngày 24/3/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TGĐ, các Phó TGĐ (để b/c);

  • BHXH các tỉnh, TP;

  • VP HĐQL.

  • Các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc BHXHVN;

  • Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Hiển

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.