Open navigation

Công văn 1257/VPCP-KTTH Đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1257/VPCP-KTTH

V/v: đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).


Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1446/BTC-TCHQ ngày 27 tháng 01 năm 2016 về kết quả cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

 1. Yêu cầu các Bộ, ngành liên quan:

  1. Đẩy nhanh thực hiện kết nối đầy đủ, hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra; tiếp tục tăng số lượng thủ tục và hồ sơ thực hiện kết nối.

  2. Tích cực triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ quy định trong Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015.

  3. Tổ chức kiểm soát thời gian thực tế làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành thông qua việc thực hiện cơ chế tự đánh giá và công bố định kỳ đối với thời gian làm thủ tục.

 2. Bộ Tài chính trao đổi với VCCI về việc khảo sát, đánh giá đối với cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng thực hiện các thủ tục liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu cũng như mục tiêu, yêu cầu, cách thức thực hiện. VCCI căn cứ chức năng, nhiệm vụ để quyết định triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.