Open navigation

Nghị quyết 18/NQ-CP Ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 18/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ 2 VỀ CHỈ ĐỊNH CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO THUẬN LỢI CHO HÀNG HÓA QUÁ CẢNH


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 05/TTr-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.


Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.


Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao,

Tư pháp, Quốc phòng, GTVT (kèm theo NĐT);

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: PL, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(2).đh

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.