Open navigation

Công văn 1168/VPCP-KTTH Phân bổ chi phí chênh lệch tỷ giá


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1168/VPCP-KTTH

V/v phân bổ chênh lệch tỷ giá

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Quốc phòng;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 805/BTC-TCDN ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc phân bổ chi phí chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 805/BTC-TCDN nêu trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Phó TTg Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.