Open navigation

Công văn 1270/BKHĐT-PTDN Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1270 / BKHĐT - PTDN

V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


Ngày 16/12/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10513 / VPCP - ĐMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc tình hình thực hiện Quyết định số 36 / 2014 / QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện Nghị định số 81 / 2015 / NĐ - CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định nêu trên.

Để triển khai thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin (theo mẫu đính kèm) do đơn vị mình quản lý và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/03/2016 / / business .gov.vn/" class="s5" target="_blank">để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đồng thời sẽ được công bố tại trang web / / business .gov.vn/" class="a" target="_blank">http: / / business .gov.vn / / business .gov.vn/" class="s5" target="_blank">.

  2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đôn đốc các DNNN khẩn trương xây dựng các nội dung công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục của Nghị định số 81 / 2015 / NĐ - CP của Chính phủ. Trong Quý I / 2015 , thực hiện gửi và công bố thông tin theo quy định tại Điều 13, Điều 16 và Điều 19 Nghị định số 81 / 2015 / NĐ - CP về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai theo quy định.

  3. / / business .gov.vn/" class="s5" target="_blank">Định kỳ hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và công khai danh sách này trên Cổng thông tin doanh nghiệp (http: / / business .gov.vn) và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTTH; Báo Đầu tư;

  • Lưu: VT, Cục PTDN.

BỘ TRƯỞNG


Bùi Quang Vinh

DANH SÁCH


DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 81 / 2015 / NĐ - CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số 1270 / BKHĐT - PTDN )


TT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

I

Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty / Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ con

1

Công ty mẹ

2

Công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ

2.1

2.2

II

Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

1

2

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.