Open navigation

Nghị quyết 16/NQ-CP Phê duyệt Nghị định thư giữa VN và Niu Di-lân sửa đổi Hiệp định về Vận chuyển hàng không


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  16 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số  16867 / TTr - BGTVT  ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Vận chuyển hàng không.


Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết liên quan theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, PL, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.