Open navigation

Thông tư 29/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-BTC

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29 / 2016 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ  32 / 2013 / TT - BTC  NGÀY 19/3/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số  23 / 2008 / QH12  ngày 13/11/2008; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số  38 / 2001 / UBTVQH10  ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số  57 / 2002 / NĐ - CP  ngày 03/6/2002; Nghị định số  24 / 2006 / NĐ - CP  ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  32 / 2013 / TT - BTC  ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân, như sau:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  32 / 2013 / TT - BTC  ngày 19/3/2013


 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 1. Đối tượng áp dụng

  Cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đề nghị sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân và được đơn vị này sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì phải nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Thông tư này”.


 2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe (in trên chất liệu giấy) là 30.000  đồng / lần  cấp (cấp mới, cấp đổi, cấp lại); lệ phí cấp giấy phép lái xe (in trên chất liệu nhựa) là 135.000  đồng / lần  cấp (cấp mới, cấp đổi, cấp lại).”

Điều 2. Tổ chức thực hiện


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2016.


 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văng phòng Tổng bí thư;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Toà án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Công báo;

 • Website chính phủ;

 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.