Open navigation

Công văn 2402/BTC-TCT Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2402 / BTC - TCT 

V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số  32 / 2011 / TT -  BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.


Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:


“5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”


Tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  32 / 2011 / TT - BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT:


“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.


Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);

  • Công ty CP Navigos Việt Nam;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ/Cục: CS, PC, CNTT - TCT;

  • Lưu: VT, TCT (VT, DNL(2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.