Open navigation

Công văn 613/BHXH-CSYT Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  613 / BHXH - CSYT

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC


Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh)


Ngày 29/10/2015, liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC  quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2016. Bộ Y tế có Công văn số  824 / BYT - KH - TC  ngày 16/02/2016 và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số  511 / BHXH - CSYT  ngày 19/02/2016 hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư 37. Tuy nhiên, do chưa tổ chức được hội nghị tập huấn nên thời gian vừa qua nhiều địa phương đã báo cáo, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh khi triển khai thực hiện và những nội dung chưa được quy định tại Thông tư 37.


Để thống nhất hướng chỉ đạo giải quyết, liên Bộ Y tế - Tài chính và BHXH Việt Nam đã tổ chức cuộc họp vào ngày 25/02/2016. BHXH Việt Nam thông báo nội dung cuộc họp (gửi kèm Công văn này) để BHXH các tỉnh biết và làm căn cứ thực hiện. Lưu ý, đối với những vấn đề chưa được quy định tại Thông tư 37, tại các Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: các nội dung chưa thống nhất được nêu tại Thông báo đính kèm, đề nghị BHXH các tỉnh thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh chưa thực hiện từ ngày 01/03/2016. BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thanh toán hồi tố sau khi đã thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính.


Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) bằng văn bản và qua hộp thư điện tử: chedo.thcsbhyt@vss.gov.vn hoặc phongchedobhyt@gmail.com để kịp thời xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);

 • Vụ KH-TC, Vụ BHYT; Cục QL KCB (Bộ Y tế);

 • Vụ TC-HCSN; Cục QLG (Bộ Tài chính);

 • Các đơn vị: TCKT, KT, ĐVT;

 • Lưu: VT, CSYT (3b)

  TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

  TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT


  Phạm Lương Sơn

  THÔNG BÁO


  NỘI DUNG CUỘC HỌP GIỮA BHXH VIỆT NAM VỚI BỘ Y TẾ, BỘ TÀI CHÍNH GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC 

  (Gửi kèm Công văn số  613 / BHXH - CSYT  ngày 26/2/2016 của BHXH Việt Nam)


  Ngày 25/02/2016, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC  (Thông tư 37) theo kiến nghị của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số  493 / BHXH - CSYT  ngày 18/02/2016 với sự tham dự của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính. BHXH Việt Nam thông báo nội dung cuộc họp như sau:


  1. Các nội dung vướng mắc đã thống nhất giải quyết:


   1. Về việc phê duyệt danh mục DVKT theo Thông tư số  43 / 2013 / TT - BYT 


    1. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) chưa được phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo Thông tư số 43;


     • Các dịch vụ có tên trùng khớp với tên trong Thông tư số 43, được áp dụng theo giá dịch vụ mới;


     • Các dịch vụ có tên khác với Thông tư số 43: Bộ Y tế thống nhất với Bộ Tài chính để có văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện theo giá hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục DVKT theo Thông tư số 43.


    2. Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo các cơ sở KCB khẩn trương tổng hợp, báo cáo để phê duyệt danh mục dịch vụ được thực hiện đối với các cơ sở KCB trực thuộc Bộ, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh phê duyệt cho các cơ sở KCB trực thuộc để việc áp dụng giá dịch vụ mới được thực hiện đúng quy định.


    3. Đối với các DVKT chưa có tên trong Thông tư 43; các cơ sở KCB khẩn trương báo cáo Bộ Y tế bổ sung danh mục.

   2. Xác định giá cho các dịch vụ kỹ thuật tương đương về kỹ thuật và về giá theo quy định của Thông tư 37: các đơn vị thống nhất sẽ thực hiện khi Bộ Y tế ban hành danh mục dịch vụ tương đương; Cục KCB cam kết hoàn thành trước ngày 1/3/2016, trước khi ban hành sẽ gửi xin ý kiến BHXH Việt Nam.


   3. Việc thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị ban ngày: sẽ thực hiện khi Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn xác định ngày giường ban ngày.


   4. Việc thanh toán đối với một số DVKT có thể điều trị bệnh lý hoặc thẩm mỹ: Bộ Y tế sẽ hướng dẫn không thanh toán BHYT đối với các trường hợp ngoài phạm vi thanh toán BHYT theo quy định của Luật BHYT.

   5. Việc xác định hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân: theo quy định tại Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC , việc xác định hạng tương đương của bệnh viện tư nhân do cơ quan BHXH và bệnh viện thống nhất. Việc hướng dẫn BHXH địa phương thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.


   6. Việc thanh toán tiền giường ngoại khoa: căn cứ vào phân loại PTTT quy định tại Thông tư số 50 để xác định loại ngày giường để áp dụng thanh toán. Trường hợp một phẫu thuật trong cùng một chuyên khoa nhưng được xếp nhiều loại phẫu thuật khác nhau: áp dụng phân loại PTTT thấp nhất để thanh toán tiền giường.


   7. Việc thanh toán tiền ngày giường đối với một số cơ sở KCB thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật vượt tuyến nhưng Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC  không quy định mức giá tiền ngày giường sau phẫu thuật vượt tuyến tại cơ sở KCB đó: thanh toán theo mức giá tiền ngày giường cao nhất sau phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở KCB đó.


   8. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh nhưng chưa kết thúc đợt khám bệnh trong ngày, ngày hôm sau người bệnh lại đến để lấy kết quả xét nghiệm cận lâm sàng… rồi được chỉ định khám chuyên khoa khác: thống nhất những lần khám tiếp theo tại các chuyên khoa khác ngày hôm sau chỉ tính tiền khám là 30% tối đa không vượt quá 2 lần khám bệnh như đối với trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng ngày.


   9. Việc áp dụng giá DVKT mới đối với các phòng khám tư nhân: Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn áp dụng giá của đơn vị tự chủ theo quy định của Thông tư.


   10. Việc thanh toán đối với chụp X quang răng (chụp cận chóp): Bộ Y tế sẽ hướng dẫn thanh toán giá dịch vụ tương đương với giá hiện tại sau khi xin ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.


   11. Đối với phòng khám đa khoa khu vực là một bộ phận của bệnh viện huyện, được áp dụng giá DVKT theo hạng của bệnh viện.


   12. Việc tổng hợp thanh toán đối với trường hợp người bệnh đến khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú, thống nhất tổng hợp toàn bộ chi phí khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện tại phòng khám vào phiếu điều trị nội trú, vì quá trình KCB của người bệnh bắt đầu từ khi người bệnh đến khám bệnh và kết thúc khi người bệnh ra viện.


  2. Các nội dung chưa thống nhất, cần xem xét lại:


1. Việc thanh toán DVKT thay băng vết mổ trên 15 cm: các bên báo cáo Lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo.


Sau cuộc họp, Bộ Y tế sẽ có dự thảo văn bản hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 37 sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.