Open navigation

Công văn 614/LĐTBXH-PC Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  614 / LĐTBXH - PC 

V/v xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ


Triển khai thực hiện Quyết định số  19 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, Bộ đã ban hành Công văn số  3085 / LĐTBXH - PC  ngày 22/8/2014 và Công văn số  903 / LĐTBXH - PC  ngày 18/3/2015 hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng, áp dụng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ đã xây dựng, áp dụng ISO còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ. Để khắc phục yếu kém này, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị:


  1. Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ về “Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ” nêu tại mục VI.7 của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 ban hành tại Quyết định số  1923 / QĐ - LĐTBXH  ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


  2. Báo cáo Bộ tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ (gửi qua Vụ Pháp chế để tổng hợp) vào các thời điểm 30/6, 30/9 và 15/12/2016.


Vụ Pháp chế có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chung của Bộ, báo cáo Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban công tác của Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Các Thứ trưởng;

  • Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGPhạm Minh Huân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.