Open navigation

Công văn 1568/TCHQ-GSQL Thủ tục nhập khẩu đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1568 / TCHQ - GSQL 

V/v về thủ tục nhập khẩu đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  784 / HQHP - GSQL  ngày 01/02/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc về thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu (đất sét, đất sét cao lanh, đất chịu lửa, đất sét bentonite...) đã nung, đã qua xử lý nhiệt, thuộc nhóm 2507 và 2508. Để phối hợp giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan trao đổi với Quý Cục một số nội dung như sau:


 1. Về nhập khẩu “đất”.


  Tại Luật Thương mại; Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số  04 / 2015 / TT - BNNPTNT  ngày 03/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề cập đến chính sách quản lý, cấm nhập khẩu, nhập khẩu có Điều kiện đối với “đất” nói chung. Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định hành vi bị cấm là “Đưa đất, ... trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”


  Theo Thông tư số  30 / 2014 / TT - BNNPTNT  ngày 05/9/2014 và Quyết định  2515 / QĐ -  BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 25.07 và 25.08 không thuộc Danh Mục phải kiểm dịch thực vật, tuy nhiên tại công văn số  2395 / BNN - BVTV  ngày 24/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật ký thừa ủy quyền) thì phải kiểm dịch thực vật; còn theo công văn số  2183 / BVTV - KD  của Cục Bảo vệ thực vật thì không phải kiểm dịch thực vật.


  Hiện tại, chính sách nhập khẩu “đất” chưa quy định đầy đủ, cụ thể đối với từng loại đất dẫn đến doanh nghiệp và cơ quan hải quan gặp khó khăn vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khẩu.


 2. Đề xuất của Tổng cục Hải quan


 • Về nhập khẩu “đất”: Đề nghị Quý Bộ hướng dẫn cụ thể chính sách, thủ tục nhập khẩu “đất” nói chung và đối với từng loại đất cụ thể để thực hiện Luật Thương mại, Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thống nhất.


 • Về kiểm dịch “đất” nhập khẩu: Đề nghị Quý Bộ có văn bản hướng dẫn kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu khác nhau để thống nhất các văn bản hướng dẫn có liên quan trong thời gian gần đây. Trong đó, đề nghị không yêu cầu kiểm dịch đối với loại “đất” đã qua nung hoặc xử lý nhiệt, hoặc đất được cơ quan kiểm dịch cho miễn kiểm dịch; đối với đất nhập khẩu theo cây trồng có mang theo bầu đất (tạm nhập, tái xuất) thì thực hiện kiểm dịch đất theo cây trồng.


Tổng cục Hải quan rất mong sự quan tâm của Quý Bộ để sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Bảo vệ thực vật;

 • Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);

 • Lưu: VT, GSQL(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.