Open navigation

Công văn 1642/TCHQ-TXNK Phương tiện quay vòng tạm nhập - tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1642 / TCHQ - TXNK 

V/v phương tiện quay vòng tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty Toyota Việt Nam.

(Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)


Trả lời công văn số  656 / 2015 / TMV - CV  ngày 23/11/2015 của Công ty Toyota Việt Nam về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thủ tục hải quan:


    Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định  08 / 2015 / NĐ -  CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ. Theo đó, Công ty có thể làm thủ tục tạm nhập tại một chi cục và tái xuất ở chi cục khác.


  2. Về việc nộp thuế:


Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 49 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì:


“2. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. Trường hợp thương nhân với bên đối tác thỏa thuận kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất thì trước khi hết thời hạn đã đăng ký, người khai hải quan có văn bản thông báo và nộp kèm văn bản thỏa thuận gia hạn tạm nhập, tạm xuất cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký, nếu thương nhân chưa tái xuất, tái nhập hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.


8. Trong thời hạn tạm nhập tái xuất mà người khai hải quan đã đăng ký với cơ quan hải quan, phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập - tái xuất chưa phải nộp thuế. Trường hợp thay đổi Mục đích sử dụng phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng, thủ tục hải quan thực hiện như sau:...”


Theo quy định trên, được hiểu là:


  • Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập - tái xuất thuộc đối tượng chịu thuế;

  • Trong thời gian tạm nhập - tái xuất (theo thỏa thuận giữa thương nhân với đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan) thì chưa phải nộp thuế. Quá thời hạn tạm nhập mà chưa tái xuất thì doanh nghiệp phải nộp thuế. Do đó, Công ty phải thực hiện thanh Khoản thuế đối với từng tờ khai. Việc Công ty đề nghị được thực hiện khấu trừ dữ liệu tạm nhập trên phiếu trừ lùi như trước đây là không phù hợp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Toyota Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục GSQL, Cục CNTT (để p/h t/h);

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.