Open navigation

Công văn 2393/QLD-KD Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2393 / QLD - KD 

V/v nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang


Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số  138 / DHG - SP  đề ngày 01/12/2015 của Công ty xin ý kiến về việc nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol để sản xuất thuốc có số đăng ký lưu hành của Công ty,


Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:


Đồng ý để Công ty được nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol theo hợp đồng đã ký, cụ thể như sau:


STT

Số hợp đồng

Ngày ký

Số lượng

Ghi chú

1

VN-RM/15-10/3263/DHG

07/10/2015

100 Kg

Đường biển

2

VN-RM/15-11/3283/DHG

04/11/2015

100 Kg

Đường hàng không

Công ty phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về Dược có liên quan.


Nguyên liệu Salbutamol nhập khẩu chỉ được sản xuất thuốc viên nén Hasalbu đã có số đăng ký VD-19279-13, VD-22033-14, không bán hay sử dụng nguyên liệu trên vào mục đích khác.


Công văn có giá trị 30 ngày kể từ ngày ký.


Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Lưu: VT, KD(N).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.