Open navigation

Công văn 271/GSQL-GQ2 Doanh nghiệp chế xuất thuê kho


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  271 / GSQL - GQ2 

V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam.

(Lô L1, KCN Phố Nối B, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)


Về đề nghị thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam nêu tại công văn số 1911 ngày 19/11/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn số  1221 / HQHP - GSQL  ngày 26/2/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo về việc Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, có địa chỉ tại lô số L1, KCN Phố Nối B, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên đề nghị được thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express, có địa chỉ tại block 19, lô 66 Khu công nghiệp VSIP, xã Phù Chuẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và công văn số  1652 / HQBN - NV  ngày 22/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo về kết quả kiểm tra kho.


Qua xem xét hồ sơ kèm theo cho thấy hợp đồng bổ sung ký ngày 12/9/2014 giữa Công ty Maplettree Logistics Park Bắc Ninh Phrase 1 và Công ty Sagawa Express Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội) sẽ kết thúc vào ngày 14/5/2016. Trong khi đó, hợp đồng thuê kho số  132 / 2015 / SEV -  LAVN ngày 10/11/2015 giữa Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam với Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 10/11/2015.


Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam cung cấp bổ sung hồ sơ liên quan đến thời hạn thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội với Công ty Maplettree Logistics Park Bắc Ninh Phrase 1 để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét, quyết định.


Vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.