Open navigation

Công văn 273/GSQL-TH Người khai hải quan đối với trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  273 / GSQL - TH 

V/v người khai hải quan đối với trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam.

(Đ/c: tầng 10, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).


Trả lời công văn số  20160126 - 01 / OTL - LOG  ngày 26/01/2016 của Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn xác định người khai hải quan trong trường hợp khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa từ kho CFS ra cửa khẩu xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ; 

Thực hiện hướng dẫn tại điểm 5 công văn số  18195 / BTC - TCHQ  ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính về quy định về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.


Trường hợp chủ hàng không trực tiếp thực hiện khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa từ kho CFS ra cửa khẩu xuất thì được thực hiện thông qua người vận chuyển hàng hóa hoặc chủ kho CFS với điều kiện:


  • Người vận chuyển hàng hóa hoặc chủ kho CFS phải là đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan công nhận.

  • Giữa chủ hàng và người vận chuyển hoặc chủ kho CFS phải có hợp đồng thỏa thuận về việc thực hiện thủ tục vận chuyển hàng hóa theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.