Open navigation

Công văn 1316/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế, phí và đất đai đối với dự án năng lượng tái tạo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1316 / VPCP - KTTH 

V/v ưu đãi thuế, phí và đất đai đối với dự án năng lượng tái tạo

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tư pháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  2165 / BTC - CST  ngày 16 tháng 02 năm 2016 về việc ưu đãi thuế, phí và đất đối với dự án năng lượng tái tạo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  2165 / BTC - CST  nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp xử lý theo quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.