Open navigation

Công văn 1328/VPCP-ĐMDN Bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1328 / VPCP - ĐMDN 

V/v bán cổ phần ưu đãi cho người lao động làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số  214 / UBND - KT  ngày 13 tháng 01 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số  1777 / BTC - TCDN  ngày 01 tháng 02 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số  880 / BKHĐT - PTDN  ngày 04 tháng 02 năm 2016) về việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động làm việc tại Văn phòng công ty mẹ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;

  • Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMLê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.