Open navigation

Công văn 1394/VPCP-KTTH Trình tự, thủ tục xây dựng NĐ việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1394 / VPCP - KTTH 

V/v trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số  2416 / BTC - QLG  ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản (Nghị định), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính xây dựng Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Phó TTg Vũ Văn Ninh;

  • Các Bộ: Tư pháp, Công an;

  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  • Tòa án nhân dân tối cao;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, PL;

  • Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.