Open navigation

Nghị quyết 17/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định ASEAN về Trang thiết bị y tế


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  17 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH ASEAN VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số  26 / TTr - BYT  ngày 14 tháng 01 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt Hiệp định ASEAN về Trang thiết bị y tế ký tại Thái Lan ngày 21 tháng 11 năm 2014 và Kế hoạch thực hiện kèm theo.


Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.


Điều 3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định nêu trên./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Tư pháp;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, PL, TH;

  • Lưu: VT, QHQT(3).đh

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.