Open navigation

Thông tư 32/2016/TT-BTC Tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc BVTV dự trữ quốc gia

 Hết hiệu lực: 15/05/2020 


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  32 / 2016 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


THÔNG TƯ


VỀ VIỆC TIẾP TỤC ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VÀ BẢO QUẢN HẠT GIỐNG RAU VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ TẠI THÔNG TƯ SỐ  21 / 2013 / TT - BTC , THÔNG TƯ SỐ  22 / 2013 / TT - BTC  ĐẾN HẾT NĂM 2016


"Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số  22 / 2012 / QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số  94 / 2013 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia;


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị tại công văn số  8730 / BNN - KH  ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn Thông tư quy định định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia,


Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư số  21 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Thông tư số  22 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.


Điều 1. Tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư số  21 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư  21 / 2013 / TT - BTC ); Thông tư số  22 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư  22 / 2013 / TT - BTC ) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư  21 / 2013 / TT - BTC , Thông tư  22 / 2013 / TT - BTC  và Thông tư số  108 / 2013 / TT - BTC  ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với Điều kiện của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định.


Điều 2. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.Nơi nhận:

 • Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

 • Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.