Open navigation

Quyết định 753/QĐ-UBND Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 753 / QĐ - UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 111 / 2015 / NĐ - CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ;


Căn cứ Quyết định số 1556 / QĐ - TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;


Căn cứ Quyết định số 9028 / QĐ - BCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 912 / TTr - SCT ngày 26 tháng 01 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh”.


Điều 2. Bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu (sau đây gọi tắt là bình chọn) do Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức xét và bình chọn định kỳ 2 năm một lần cho các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao, góp phần vào sự phát triển công nghiệp Thành phố.


Điều 3. Giao Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố (đơn vị trực thuộc Sở Công Thương) là cơ quan thường trực của việc bình chọn, có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc tổ chức xét chọn, quyết định công nhận và tổ chức trao giải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch các hội, hiệp hội Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 5;

 • Thường trực Thành ủy;

 • Thường trực HĐND TP;

 • TTUB: CT, các PCT;

 • VPUB: CVP, các PVP;

 • Lưu: VT, (CNN)

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Thanh Liêm

  QUY CHẾ


  BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 753 / QĐ - UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)


  Chương I


  QUY ĐỊNH CHUNG


  Điều 1. Quy chế này quy định việc bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm những sản phẩm - nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố (sau đây gọi chung là sản phẩm) có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố.


  Điều 2. Đối tượng và điều kiện tham gia


  1. Đối tượng tham gia


   Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố có hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.


  2. Điều kiện tham gia


Sản phẩm tham gia là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành công nghiệp: Cơ khí, Cao su - Nhựa, Lương thực - Thực phẩm, Điện tử, Dệt May, Da Giày.


Sản phẩm đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với sản phẩm hoàn chỉnh) và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.


Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm về gian lận thương mại.


Điều 3. Nguyên tắc bình chọn


 1. Việc bình chọn được thực hiện công khai, minh bạch thông qua Hội đồng bình chọn.


 2. Doanh nghiệp gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.


Điều 4. Thời gian tổ chức bình chọn


Định kỳ hai (02) năm tổ chức một kỳ bình chọn. Trong trường hợp cần kỷ niệm những sự kiện đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng bình chọn xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố về thời gian tổ chức bình chọn.

Chương II


TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÌNH CHỌN VÀ HÌNH THỨC CÔNG NHẬN


Điều 5. Tiêu chí bình chọn


 1. Tiêu chí chung:


  • Tốc độ tăng khối lượng / sản lượng sản xuất hàng năm của sản phẩm tham gia bình chọn.


  • Sản phẩm có giá trị gia tăng cao.


  • Sản phẩm có thiết kế sáng tạo, tính ưu việt.


  • Có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường.


  • Mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu.


  • Sản phẩm tham gia thuộc danh mục kích cầu của Thành phố.


 2. Tiêu chí cụ thể cho từng nhóm ngành: Đối với ngành công nghiệp cơ khí:

 • Sản phẩm là máy móc, thiết bị trực tiếp hoặc được lắp đặt trong các dây chuyền tự động phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.


 • Sản phẩm là nguyên liệu, linh kiện để sản xuất máy móc, thiết bị trực tiếp hoặc được lắp đặt trong các dây chuyền tự động phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.


  Đối với ngành công nghiệp Cao su - Nhựa:


 • Là sản phẩm nhựa, cao su kỹ thuật cung ứng cho các ngành công nghiệp khác (như cơ khí, lương thực - thực phẩm,...) đòi hỏi công nghệ kỹ thuật và độ chính xác cao.


  Đối với ngành công nghiệp Lương thực - Thực phẩm


 • Có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP / ISO 22000).


 • Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên phụ liệu được sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ cao.


  Đối với ngành công nghiệp Điện tử


 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (DIN, JIS, ASTM,..).

 • Sản phẩm là nguyên liệu, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm tham gia vào chuỗi liên kết giá trị sản phẩm.


………………….


Hỗ trợ kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận để vay vốn đầu tư phát triển sản phẩm đã được công nhận.


11. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp.HCM


Hỗ trợ dự án phát triển sản phẩm đã được công nhận của các doanh nghiệp.


Chương VII


KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 16. Kinh phí thực hiện


Kinh phí tổ chức bình chọn và kinh phí hỗ trợ các sản phẩm tiêu biểu được công nhận sẽ do ngân sách Thành phố cấp (nguồn kinh phí không giao tự chủ, nguồn kinh phí xúc tiến thương mại,...) và từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.


Điều 17. Điều khoản thi hành


Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, hiệp hội, hội ngành nghề và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt Quy chế này.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.