Open navigation

Quyết định 819/QĐ-BCT Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

 Hết hiệu lực: 04/03/2019 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  819 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN VÔ CƠ


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Nghị định số  202 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;


Căn cứ Thông tư số  29 / 2014 / TT - BCT  ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số  202 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;


Căn cứ Thông tư số  09 / 2009 / TT - BKHCN  ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;


Căn cứ Thông tư số  48 / 2011 / TT - BCT  ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chỉ định Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiên Sinh, địa chỉ số 234 đường tỉnh 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Mã số phòng thử nghiệm: TNPB-BCT.02.16


Điều 2. Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiên Sinh có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Sinh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Tổng Cục Hải quan;

  • Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

  • Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);

  • Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;

  • Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGCao Quốc Hưng

PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VÔ CƠ CỦA PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH

(Kèm theo Quyết định số:  819 / QĐ - BCT  ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


TT

Tên phép thử cụ thể

Giới hạn phát hiện (nếu có) / phạm vi đo

Phương pháp thử

I

Phân bón

1

Xác định pH

(5 - 9)

AOAC 2012

(973.04)

II

Phân bón dạng lỏng

1

Xác định tỷ trọng

(1,05 - 1,2)

g/cm3

QTTN-KT-05

III

Phân Urê

1

Xác định độ ẩm


QTTN-KT-01

2

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(44 - 46) %

TCVN 2620:2014

IV

Phân SA

1

Xác định độ ẩm


QTTN-KT-01

2

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(20 - 21)%

IS 826:67

V

Phân lân nung chảy

1

Xác định độ ẩm


QTTN-KT-01

VI

Phân khoáng đơn (Phân bón đơn đa lượng)

1

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001


TCVN 8557:2010

2

Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 8560:2010

3

Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001

4

Xác định hàm lượng Phốt pho

(0,5 - 20) %

TCVN 8559:2010

VII

Phân hỗn hợp

1

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001


TCVN 8557:2010

2

Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 8560:2010

3

Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001

4

Xác định hàm lượng Phốt pho

(0,5 - 20) %

TCVN 8559:2010

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.