Open navigation

Công văn 728/TCT-TNCN ngày 25/02/2016 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty Seadrill Vietnam

Trả lời công văn số SD/TCT/01/2015 ngày 17/11/2015 và công văn số SD/TCT/02/2015 ngày 17/11/2015 của Công ty Seadrill Vietnam về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về khoản chi phí suất ăn cho nhân viên làm việc trên giàn khoan:

Điểm g.5, Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn”.

Căn cứ quy định trên, khoản chi mua suất ăn Công ty Seadrill đã trả trực tiếp cho Công ty dịch vụ dầu khí Vũng Tàu để cung cấp suất ăn cho người lao động trong thời gian làm việc trên giàn khoan trong ca 28 ngày không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

2/ Về thời gian xác định số ngày cư trú của nhân viên người nước ngoài:

Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, ngày đến và ngày đi của cá nhân có mặt tại Việt Nam được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cá nhân đó khi đến và khi rời Việi Nam, trong đó ngày đến được tính là 01 (một) ngày cư trú và ngày đi được tính là 1 (một) ngày cư trú. Trong trường hợp ngày đến và ngày rời Việt Nam trong cùng một ngày thì được tính chung là 01 (một) ngày cư trú.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Seadrill Vietnam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.