Open navigation

Công văn 750/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  750 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  773 / CT - TTr2  ngày 7/1/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội trình bày tại công văn số  773 / CT - TTr2  nêu trên, cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH Swing Water Việt Nam thực tế có hoạt động kinh doanh là tư vấn, thiết kế, thi công, xây dựng lắp đặt các thiết bị xử lý chất thải cho các doanh nghiệp khác thì hoạt động kinh doanh này không thuộc ngành nghề “xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chất thải” và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục I Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư Ban hành kèm theo Nghị định số  24 / 2000 / NĐ - CP  ngày 31/7/2000 của Chính phủ.


Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.