Open navigation

Công văn 751/TCT-CS Chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  751 / TCT - CS 

V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  8228 / CT - TTHT  ngày 21/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  nêu trên hướng dẫn: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.


Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp năm 2015, Công ty cổ phần Huetronics được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ “Trung tâm thương mại và dịch vụ Huetronics Plaza” cho Công ty TNHH Sen Trắng Huế theo Hợp đồng chuyển nhượng số  01 / HĐKT -   CNDA / 2015 , dự án bao gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số  8228 / CT - TTHT  nêu trên: trường hợp này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, KK;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.