Open navigation

Công văn 2926/QLD-VP Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cục Quản lý Dược


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2926 / QLD - VP

V/v triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cục Quản lý Dược

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: -

-

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm.Thực hiện cải cách hành chính trong quản lý dược và mỹ phẩm, trong năm 2015, Cục Quản lý Dược đã triển khai cung cấp 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực: Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; kê khai và kê khai lại giá thuốc; đăng ký thuốc; tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc, xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.


Tuy nhiên, do đang trong quá trình triển khai thí điểm nên không tránh khỏi những khó khăn: (1) sai sót, bất cập do phần mềm, (2) những vướng mắc của doanh nghiệp do lần đầu thực hiện và (3) những thao tác xử lý của cơ quan quản lý.


Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế và các doanh nghiệp trong quá trình triển khai nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với:


 • Phòng Quản lý mỹ phẩm: TS. Nguyễn Văn Lợi - Trưởng phòng, SĐT: 0904 205 699.


 • Phòng Đăng ký thuốc: ThS. Chu Đăng Trung - Trưởng phòng, SĐT: 0903 432 065.
 • Phòng Quản lý giá thuốc: ThS. Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng, SĐT: 0915 027

  777.


 • Phòng Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc: BS. Hoàng Thanh Mai - Phụ trách phòng,

  SĐT: 0909 040 273

  • Phòng Quản lý kinh doanh dược: ThS. Phan Công Chiến - Trưởng phòng, SĐT: 0913 510 464

  • Phòng Quản lý chất lượng thuốc: DS. Nguyễn Văn Viên - Trưởng phòng, SĐT: 0913 226 300.

   Trong trường hợp chưa được giải quyết thỏa đáng, xin liên hệ với các đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực:

  • Lĩnh vực quản lý giá thuốc, quản lý mỹ phẩm, quản lý kinh doanh dược: Phó Cục trưởng Đỗ Văn Đông, SĐT: 0937 886 388

  • Lĩnh vực đăng ký thuốc: Phó Cục trưởng Nguyễn Việt Hùng, SĐT: 0918 473 745.

  • Lĩnh vực quản lý chất lượng thuốc, thông tin quảng cáo thuốc: Phó Cục trưởng Nguyễn Tất Đạt, SĐT: 0913 245 536.

Ngoài ra, hàng tuần Cục Quản lý Dược phân công các đồng chí Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các phòng tiếp các đơn vị để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

 • Như trên:

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

 • Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG


Trương Quốc Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.