Open navigation

Công văn 649/BHXH-CĐ ngày 10/03/2016 Chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài khoản người lao động

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/BHXH-CĐ

V/v chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài Khoản người lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2016 thì đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi là đơn vị) có trách nhiệm tập hợp các chứng từ chuyển cơ quan BHXH giải quyết. Cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền trợ cấp cho người lao động thông qua đơn vị.

Nhằm bảo đảm người lao động nhận được tiền trợ cấp trong trong thời hạn do Luật quy định và đơn vị không phải mất thời gian tổ chức chi trả trợ cấp cho người lao động, sau khi thí Điểm thực hiện thành công tại một số đơn vị có số lượng lao động lớn, cơ quan BHXH chủ trương mở rộng chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức (sau đây gọi là trợ cấp ngắn hạn) trực tiếp vào tài Khoản ATM của người lao động đang tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đ thực hiện, cơ quan BHXH đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Tổ chức thu thập số tài Khoản của người lao động đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

- Đối với các đơn vị đang chi trả lương qua tài Khoản cá nhân người lao động: cung cấp số tài Khoản, tên (cả chi nhánh) của Ngân hàng cho cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH.

- Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài Khoản: thông báo để người lao động chủ động mở tài Khoản và cung cấp số tài Khoản, tên (cả chi nhánh) của ngân hàng cho đơn vị tập hợp chuyển cơ quan BHXH. Những trường hợp chưa có số tài Khoản hoặc cá nhân đề nghị được hỗ trợ mở tài Khoản thì đơn vị liên hệ với Ngân hàng nơi đang mở tài Khoản thu BHXH để đề nghị. Cơ quan BHXH thanh toán toàn bộ chi phí mở tài Khoản.

Trường hợp đơn vị không hỗ trợ mở tài Khoản cho người lao động đề nghị thông báo cho cơ quan BHXH (bằng văn bản). Cơ quan BHXH sẽ chỉ định ngân hàng mở thẻ và thanh toán chi phí mở tài Khoản.

Tài Khoản của người lao động được cơ quan BHXH sử dụng để chi trả trợ cấp ngắn hạn và các loại trợ cấp BHXH khác.

2. Tổ chức thu thập số tài Khoản của người lao động đối với người lao động tuyển dụng mới tại đơn vị

Khi tăng mới lao động ngoài các thông tin phải kê khai theo quy định thì người lao động phải cung cấp thêm thông tin về số tài Khoản, tên (cả chi nhánh) của Ngân hàng cho cơ quan BHXH để làm cơ sở chi trả trợ cấp BHXH khi phát sinh.

Nhằm phục vụ người lao động tốt hơn, cơ quan BHXH đề nghị các đơn vị cùng phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan BHXH (nơi thu BHXH) để được hướng dẫn thêm./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH quận (huyện);
 - Các ph
òng nghiệp vụ;
 - Lưu VT. P.CĐ (02 bản)

GIÁM ĐỐC
 Cao Văn Sang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.