Open navigation

Công văn 750/LĐTBXH-VP Hướng dẫn khen thưởng đối với các cá nhân có quá trình cống hiến


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  750 / LĐTBXH - VP 

V/v hướng dẫn khen thưởng đối với các cá nhân có quá trình cống hiến

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ


Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ công tác khen thưởng trong toàn Ngành từng bước được nâng cao. Đặc biệt, đã quan tâm đến việc khen thưởng quá trình cống hiến đối với các cá nhân là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát các cá nhân có quá trình cống hiến trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời ghi nhận, biểu dương và kịp thời tôn vinh đóng góp của các cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

 1. Rà soát đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý từ cấp Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên tại đơn vị mình khi cá nhân đó hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã đến tuổi nghỉ chế độ hoặc đã nghỉ chế độ mà chưa được khen thưởng (kể cả các trường hợp đã hy sinh, từ trần) đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ chức vụ quản lý theo quy định tại các Điều 11, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số  65 / 2014 / NĐ - CP  ngày 01/7/2014 của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số  07 / 2014 / TT - BNV  ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ (Riêng đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng được giảm 03 (ba) năm so với quy định chung).

 2. Quan tâm đến việc xét Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đối với các cá nhân có quá trình cống hiến chuẩn bị nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước (đặc biệt chú ý đến cán bộ không giữ chức vụ quản lý, người lao động trực tiếp).

 3. Thường xuyên rà soát đối với các công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý có thời gian công tác từ 15 năm trở lên và chưa được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 27 Thông tư số  30 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Ngành.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về bộ phận giúp việc Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, điện thoại 04 3 8269 552 - 04 3 8243 992) để phối hợp giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như kính gửi;

 • Thứ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);

 • Lưu VT, TĐ-KT (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Bá HoanMẫu số 04 (ban hành kèm theo Thông tư số  30 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 24/10/2014)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI”


 1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


  Họ và tên:........................................................................................................................


  Ngày tháng năm sinh: ……………………………………Nam, Nữ .................................. Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................................

  Chức vụ và nơi công tác (hiện nay và trước khi nghỉ hưu): ...........................................


  Ngày bắt đầu công tác (theo quyết định hoặc hợp đồng): ............................................. Số năm công tác trong ngành: .......................................................................................

 2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


  Thời gian


  (Từ năm ....đến... năm)


  Chức vụ - Đơn vị công tác

 3. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


  1. Danh hiệu thi đua (Ghi rõ số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành quyết định).


  2. Hình thức khen thưởng (Ghi rõ số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành quyết định).


 4. KỶ LUẬT


Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người khai ký tên

(ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05 (ban hành kèm theo Nghị định số  39 / 2012 / NĐ - CP  ngày 27/4/2012)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị Chủ tịch nước xét tặng (truy tặng) Huân chương Lao động hạng ………

 1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN:

  Họ và tên: …………………………..… Giới tính: ……………………Dân tộc: ................... Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................

  Quê quán: ........................................................................................................................ Chức vụ công tác trước khi nghỉ hưu: .............................................................................

  Ngày tham gia công tác: ..................................................................................................

  Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ...............................................................................

  Ngày chính thức: ..............................................................................................................

  Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu: .................................................................................

  Ngày tháng năm nghỉ hưu: ...............................................................................................

  Nơi cư trú hiện nay: ..........................................................................................................

 2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  Thời gian (Từ tháng năm, đến tháng năm)


  Chức vụ


  Đơn vị công tác


  Thời gian giữ chức vụ công tác


  Ghi chú

  Chức vụ xét khen thưởng: Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên ……………………..

 3. QUÁ TRÌNH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


 4. KỶ LUẬT:


Quá trình công tác không vi phạm kỷ luật gì./.VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Hà Nội, ngày …. tháng … năm …2012

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO


Nguyễn Văn A


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.